اعلام زمان ثبت نام حضوري
ثبت نام حضوري
جديد الورود
سال تحصيلي جديد
ارتقاء اساتيد
نشست هم انديشي اساتيد
روز كارمند
كنفرانس شيمي فيزيك ايران
رتبه دانشياري 3 نفر از اساتيد
پذيرش سه رشته جديد در دانشگاه اراك
مركز آموزشهاي تخصصي
افتتاح مركز پردازش سريع
رونمايي از شبكه جامع كارت هوشمند

فراخوان بيستمين كنفرانس شيمي فيزيك ايران